Informatieplicht voor 1 juli a.s.

Informatieplicht voor 1 juli a.s.

Om duurzaam ondernemen te stimuleren, moeten bedrijven die jaarlijks 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of equivalenten) verbruiken, voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht. Daar is begin dit jaar de informatieplicht bijgekomen; de genomen maatregelen moeten voor 1 juli a.s. ook worden gerapporteerd. Semi-overheden, gezondheidsinstellingen en onderwijsinstellingen vallen ook onder deze informatieplicht.

Wat is de energiebesparingsplicht?
Volgens de Wet Milieubeheer zijn betreffende bedrijven en instellingen verplicht hun CO2 uitstoot flink te reduceren. En de overheid wil dat nu ook precies controleren. Het gaat dan om het nemen van energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Deze wet en verplichting heeft in Nederland betrekking op zo’n 125.000 bedrijven/instellingen. Deze worden door de overheid beschouwd als ‘inrichtingen’. Elke 4 jaar moet deze rapportage worden gedaan, startend vanaf 2019.

Hoe wordt er gerapporteerd?

De rapportage wordt online ingevuld via het eLoket op www.RVO.nl. Uiterlijk 1 juli 2019 moeten alle gegevens daarin staan geregistreerd. Hiervoor heeft het bedrijf een eHerkenning niveau 1 nodig, de zogenaamde DigID voor bedrijven. Aanvragen kost 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden.

Bedrijven kunnen eerst via de online ‘Wetchecker energiebesparing’ van de RVO nagaan of ze wel onder deze informatieplicht vallen. Daarvoor moet het totale energieverbruik worden doorgegeven, met daarin meegerekend ook de zelfopgewekte en hergebruikte energie.

Belangrijk om te weten; hergebruikte energie, zonne-energie of windenergie worden niet gezien als energiebesparende maatregelen. Het gaat uitsluitend om aanpassingen en ingrepen die daadwerkelijk het CO2-niveau omlaag halen, dus het aantal kWh of m³ aardgasverbruik terug laat lopen. Denk aan isolatie of het overgaan tot LED verlichting. Bekijk voor een indicatie van de maatregelen ook het online stappenplan informatieplicht.

Rol voor installateurs

Voor de installatiebranche is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de energiebesparingsplicht en informatieplicht plus alle daaraan gestelde eisen, omdat:

– installateurs kunnen worden ingezet om de juiste energiemaatregelen bij bedrijven uit te voeren

– installateurs kunnen worden ingezet om de genomen energiemaatregelen bij bedrijven te inventariseren

– installateurs kunnen worden gevraagd om als intermediair voor het bedrijf de rapportage in te vullen ten behoeve van de informatieplicht.

Het kan natuurlijk ook dat installateurs zelf onder de energiebesparingsplicht en informatieplicht vallen en dienen te rapporteren.

Voorbeeld:
Als intermediair kunnen installateurs bijvoorbeeld het pand/bedrijf helemaal nalopen op alle verplichte maatregelen en vervolgens gemachtigd worden om de stand van zaken digitaal rapporteren in het eloket van RVO.nl. Aan zo’n machtiging zijn dan wel voorwaarden verbonden, deze zijn na te lezen op de site van de RVO.

Welke maatregelen rapporteren?

De overheid heeft voor vrijwel iedere bedrijfstak een lijst van erkende maatregelen opgesteld met elk een terugverdientijd van 5 jaar of minder, zie hiervoor de ‘Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML)’ op RVO.nl.

Bij elk punt geeft de indiener aan of en hoe de maatregel is genomen. Ook kunnen er alternatieve maatregelen worden omschreven. Alle ingevulde gegevens worden na 1 juli binnengehaald door de gemeente of omgevingsdienst die daarmee controleert of het bedrijf wel aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht voldoet.

Belangrijk: het voldoen aan de informatieplicht betekent niet dat automatisch aan de energiebesparingsplicht wordt voldaan. Het betreft een extra stimulans en controlemiddel om sneller energiebesparende acties in het bedrijf door te voeren. Bovendien helpt het om de eigen administratie daarover op orde te krijgen.

 

Uitzonderingen

Er zijn ook ondernemingen en instanties die niet onder deze informatieplicht vallen.

Bijvoorbeeld:

Als ze deelnemer zijn van het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS)
Als ze vallen onder het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).
Als het glastuinbouwbedrijven betreft die aan het CO2-vereveningssysteem deelnemen.

Als bedrijven/instanties ook vallen onder de EED-auditplicht, dan dienen ze de rapportage voor de informatieplicht energiebesparing uiterlijk op 5 december 2019 in te dienen in het eLoket. Dat geldt in de regel voor bedrijven dan meer dan 250fte of met een jaaromzet vanaf € 50 miljoen plus een balanstotaal van € 43 miljoen of meer. Exact nagaan of een bedrijf hieronder valt, kan via de bovengenoemde ‘Wetchecker energiebesparing’.

Verdere informatie
Op de site van het RVO staat een uitgebreid webinar dat alle aspecten van de informatieplicht toelicht en stap voor stap de online invulformulieren doorneemt. Ook worden veel voorkomende vragen behandeld, zoals hoe het zit als je als ondernemer huurder bent van een pand of meerdere vestigingen in beheer hebt.